1sp_pol\ budynek\ promocja\ rekrutacja\ sport-w-wspia\ zdjecie2\ baner_kinezyterapia1\
Studia prawnicze, prawo

Prawo

Studia magisterskiePrawo

Absolwent studiów na kierunku Prawo posiada umiejętność posługiwania się w pracy zawodowej ogólną wiedzą z zakresu dogmatycznych dyscyplin prawa, uzupełnioną o teorię i filozofię prawa oraz doktryny polityczno-prawne, a także niezbędną wiedzą z zakresu innych nauk społecznych. Realizowany program studiów przygotowuje studenta do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych (sądowej, prokuratorskiej, adwokackiej, radcowskiej, notarialnej, komorniczej, referendarskiej). Absolwent tego kierunku uzyskuje tytuł magistra w dziedzinie prawa.

Zajęcia prowadzą wybitni przedstawiciele nauki i praktycy: profesorowie oraz sędziowie sądów powszechnych i administracyjnych, adwokaci, radcy prawni, prokuratorzy. Zdobytą na zajęciach wiedzę teoretyczną studenci pogłębiają w praktyce poprzez realizację studenckich praktyk zawodowych: administracyjnych, karnistycznych i cywilistycznych, odbywających się w odpowiednio dobranych instytucjach, m.in. w organach administracji rządowej i samorządowej, jednostkach organizacyjnych wymiaru sprawiedliwości, jak również w kancelariach adwokackich, radcowskich, komorniczych i notarialnych.

 

Program studiów na kierunku Prawo jednolite studia magisterskie obejmuje kształcenie w zakresie następujących modułów:

Moduł przedmiotów podstawowych:

- Prawoznawstwo

- Logika prawnicza

- Prawo konstytucyjne

- Prawo karne

- Prawo administracyjne

- Prawo cywilne cz. I (część ogólna)

- Prawo cywilne cz. II (zobowiązania)

- Postępowanie karne

- Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

- Postępowanie cywilne

 

Moduł przedmiotów kierunkowych:

- Prawo rzymskie

- Historia prawa polskiego

- Historia powszechna prawa

- Prawo międzynarodowe publiczne

- Prawo Unii Europejskiej

- Historia doktryn politycznych i prawnych

- Prawo gospodarcze publiczne

- Teoria i filozofia prawa

- Ochrona praw człowieka

- Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

- Prawo finansowe i finanse publiczne

- Prawo handlowe

 

Moduł przedmiotów ogólnych:

- Język obcy

- Łacina dla prawników

- Podstawy ekonomii

- Technologia informacyjna

- Psychologia

- Socjologia

- Ochrona własności intelektualnej

- Prawo ochrony konkurencji

- Filozofia

- Etyka prawnicza

- Prawo ochrony środowiska

- Retoryka prawnicza

- Prawo wyznaniowe

- Metodyka pisania pracy dyplomowej

- Edukacja zdrowotna i prozdrowotna

- Seminarium magisterskie

 

Moduł treści do wyboru:

Kryminologia

Prawo wykroczeń

- Prawo kanoniczne

- Prawo rodzinne i opiekuńcze

- Kryminalistyka

- Prawo międzynarodowe prywatne

- Prawo spadkowe

- Podstawy organizacji i zarządzania

- Medycyna sądowa

- Postępowanie karne w praktyce

- Prawo handlowe i gospodarcze w praktyce

- Prawo cywilne w praktyce

- Ustrój organów ochrony prawnej
- Ochrona jednostki w prawie międzynarodowym

- Prawo karne w praktyce

- Prawo pracy w praktyce

- Prawo administracyjne w praktyce

- Postępowanie cywilne w praktyce

- Arbitraż krajowy i międzynarodowy

- Ochrona praw podstawowych w UE

- Postępowanie administracyjne w praktyce
- Socjologia prawna

- Marketing w prawie

- Prawo finansowe w praktyce.

 

Wydział Prawa i Administracji WSPiA organizuje kursy przygotowujące absolwentów do egzaminów na aplikacje!

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwent kierunku Prawo otrzymuje przygotowanie i kwalifikacje niezbędne do pracy w organach sprawiedliwości, policji, instytucjach publicznych, w administracji rządowej i samorządowej, jak również w instytucjach Unii Europejskiej. Absolwenci są przygotowani do pracy w placówkach dyplomatycznych i konsularnych. Ponadto zależnie od wybranego bloku absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach wyższego szczebla w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych.