budynek\ fizjo-II-stopien\ inauguracja\ sport-w-wspia\
Studia prawnicze, prawo

Prawo

Studia magisterskiePrawo

Absolwent studiów na kierunku Prawo posiada umiejętność posługiwania się w pracy zawodowej ogólną wiedzą z zakresu dogmatycznych dyscyplin prawa, uzupełnioną o teorię i filozofię prawa oraz doktryny polityczno-prawne, a także niezbędną wiedzą z zakresu innych nauk społecznych. Realizowany program studiów przygotowuje studenta do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych (sądowej, prokuratorskiej, adwokackiej, radcowskiej, notarialnej, komorniczej, referendarskiej). Absolwent tego kierunku uzyskuje tytuł magistra w dziedzinie prawa.

Zajęcia prowadzą wybitni przedstawiciele nauki i praktycy: profesorowie oraz sędziowie sądów powszechnych i administracyjnych, adwokaci, radcy prawni, prokuratorzy. Zdobytą na zajęciach wiedzę teoretyczną studenci pogłębiają w praktyce poprzez realizację studenckich praktyk zawodowych: administracyjnych, karnistycznych i cywilistycznych, odbywających się w odpowiednio dobranych instytucjach, m.in. w organach administracji rządowej i samorządowej, jednostkach organizacyjnych wymiaru sprawiedliwości, jak również w kancelariach adwokackich, radcowskich, komorniczych i notarialnych.

Najważniejsze przedmioty wykładane w toku studiów:

- Prawo rzymskie

- Historia ustroju i prawa w Polsce

- Doktryny polityczno-prawne

- Prawo administracyjne

- Prawo cywilne

- Prawo karne

- Prawo konstytucyjne

- Prawo pracy

- Prawo Unii Europejskiej

- Prawo międzynarodowe publiczne

- Prawo finansowe

Wydział Prawa i Administracji WSPiA organizuje kursy przygotowujące absolwentów do egzaminów na aplikacje!

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwent kierunku Prawo otrzymuje przygotowanie i kwalifikacje niezbędne do pracy w organach sprawiedliwości, policji, instytucjach publicznych, w administracji rządowej i samorządowej, jak również w instytucjach Unii Europejskiej. Absolwenci są przygotowani do pracy w placówkach dyplomatycznych i konsularnych. Ponadto zależnie od wybranego bloku absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach wyższego szczebla w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych.