budynek\ fizjo-II-stopien\ inauguracja\ sport-w-wspia\
Studia magisterskie - Administracja

Administracja

Administracja - studia II stopnia (uzupełniające magisterskie)

Serdecznie zachęcamy absolwentów WSPiA i innych Uczelni do podjęcia nauki na studiach II stopnia i zdobycia tytułu magistra!


Uzupełniające studia magisterskie na kierunku Administracja oferujemy w ramach następujących specjalności:


Administracja publiczna w systemie organów ochrony prawnej. W ramach tej specjalności student pozna system służby cywilnej, kształtowanie wizerunku urzędnika, prawo wspólnotowe oraz zasady współpracy organów wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Studia kształcą wysoko kwalifikowaną kadrę urzędniczą dla potrzeb sądów, prokuratur oraz kancelarii adwokackich, radcowskich, notarialnych i komorniczych, a nadto przygotowują potencjalną kadrę kierowniczą dla ich pionów administracyjnych. Celem kształcenia jest profesjonalne przygotowanie, zgodnie z obowiązującymi standardami edukacyjnymi, do realizacji zadań z zakresu administracji szeroko pojętej, w szczególności administracji państwowej i samorządowej. Absolwent posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, co jest niezwykle istotne podczas realizacji zadań zleconych w strukturach administracji samorządu terytorialnego. Absolwent posiada wszechstronną i wnikliwą znajomość nauk o prawie i o administracji, a także podstawową wiedzę ekonomiczną. Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych.


Bezpieczeństwo i porządek publiczny. W ramach tej specjalności studenci zapoznają się z systemem bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce oraz w Unii Europejskiej. Student jest przygotowany do pracy w strukturach zaangażowanych w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jest w stanie sprostać wezwaniom jakie niesie zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wiedza z zakresu nauk humanistycznych i społecznych pozwala zrozumieć procesy związane zachodzącymi zmianami społecznymi, a znajomość poszczególnych dziedzin prawa pozwoli na swobodne funkcjonowanie w sytuacjach mających wpływ na stan bezpieczeństwa osób i mienia.


Administracja w wymiarze sprawiedliwości. Absolwent tej specjalności będzie doskonale wypełniał obowiązki w sferze zagadnień administrowania w strukturze organizacyjnej wymiaru sprawiedliwości. W procesie kształcenia student nabywa wiedzę z zakresu zagadnień dot. systemu wymiaru sprawiedliwości oraz prokuratury. Poznaje zasady prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych, a także procedurę w zakresie czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego i karnego w stosunkach międzynarodowych. Kształcenie na tej specjalności przeznaczone jest dla osób pracujących w administracji wymiaru sprawiedliwości, bądź pretendujących do pracy w tej sferze.


Audyt wewnętrzny. Specjalność skierowana jest przede wszystkim do osób zainteresowanych pracą w charakterze specjalistów działów audytu wewnętrznego, jakie na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2009, Nr 157, poz. 1240 ze zm.) funkcjonują w organach administracji publicznej, organach podatkowych, ZUS, w jednostkach budżetowych, Uczelniach publicznych, Samodzielnych Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej i innych jednostkach wymienionych w treści ww. ustawy. Jej absolwenci mogą ubiegać się o zatrudnienie jako pracownicy działów audytu i specjaliści ds. kontroli wewnętrznej oraz specjaliści ds. zarządzania ryzykiem oraz specjaliści zajmujący się kontrolą zarządczą. Podjęcie się tej specjalizacji daje możliwość kontynuowania rozwoju w obszarze audytu wewnętrznego umożliwiającego uzyskanie uprawnień audytora wewnętrznego.


 

Koszty nauki:


Sprawdź aktualne promocje!


Wykaz wymaganych dokumentów:

 

 • ankieta osobowa–pobierz plik
 • dyplom ukończenia studiów I stopnia (odpis)
 • suplement do dyplomu (odpis)
 • świadectwo dojrzałości (oryginał lub oryginalny odpis wystawiony przez OKE lub szkołę średnią)
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej i oryginał do wglądu lub kserokopia potwierdzona notarialnie
 • kserokopia obu stron dowodu osobistego i oryginał do wglądu lub kserokopia potwierdzona notarialnie przez Urząd Miasta lub Gminy
 • trzy zdjęcia o wymiarach 35x45 mm–zgodnie z wymogami zdjęcia do dowodu osobistego
 • zdjęcie w postaci elektronicznej zapisane na płycie CD
 • akt ślubu w wypadku zmiany nazwiska  (kopia i oryginał do wglądu)
 • dwie koperty zaadresowane zwrotnie + znaczki
 • biała papierowa teczka zamykana na gumkę
 • wniesienie opłaty administracyjnej w wysokości 50 zł


Zapraszamy do Działu Rekrutacji!