1sp_pol\ budynek\ fizjo-II-stopien\ inauguracja\ sport-w-wspia\
Studia magisterskie - Administracja

Administracja

Administracja - studia II stopnia (uzupełniające magisterskie)

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich studentów w 2011 roku uruchomiła studia drugiego stopnia (studia uzupełniające magisterskie) na kierunku Admini-stracja. Studia trwają cztery semestry. Kończą się napisaniem pracy magisterskiej, jej obroną na egzaminie dyplomowym. Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach III stopnia - doktoranckich. Studia dla absolwentów kierunku administracja wszystkich specjalności oraz dla absolwentów innych kierunków, z koniecznością wyrównania kierunkowego wg Standardów Kształcenia MNiSW.

 

Program studiów na kierunku Administracja studia I stopnia obejmuje:

Moduł przedmiotów ogólnych:

  • Prawo ochrony środowiska
  • Prawo spółdzielcze
  • Język obcy
  • Marketing w administracji

 

Moduł przedmiotów podstawowych:

  • Zasady ustroju politycznego państwa
  • Postępowanie sądowo-administracyjne
  • Fundusze strukturalne i system finansowania projektów UE
  • Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ekonomiocznej

 

Moduł przedmiotów kierunkowych:

  • System ochrony prawnej w Unii Europejskiej
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych
  • Publiczne prawo konkurencji
  • Socjologia organizacji
  • Prawo karne skarbowe
  • Przygotowywanie projektów do Unii Europejskiej
  • Metodyka pisania pracy dyplomowej
  • Ochrona i dostęp do informacji w administracji
  • Seminarium magisterskie.


SPECJALNOŚCI:


Administracja publiczna w systemie organów ochrony prawnej.

W ramach tej specjalności student pozna system służby cywilnej, kształtowanie wizerunku urzędnika, prawo unijne oraz zasady współpracy organów wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Studia kształcą wysoko wykwalifikowaną kadrę urzędniczą dla potrzeb sądów, prokuratur oraz kancelarii adwokackich, radcowskich, notarialnych i komor-niczych, a nadto przygotowują potencjalną kadrę kierowniczą dla ich pionów administracyjnych. Celem kształcenia jest profesjonalne przygotowanie, zgodnie z obowiązującymi standardami edukacyjnymi, do realizacji zadań z zakresu pojętej, szeroko admini-stracji w szczególności administracji państwowej i samorządowej. Absolwent posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, co jest niezwykle istotne podczas realizacji zadań zleconych w strukturach administracji samorządu terytorialnego. Absolwent posiada wszechstronną i wnikliwą znajomość nauk o prawie i o administracji, a także podstawową wiedzę ekonomiczną. Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych.

Moduł przedmiotów specjalnościowych:

  • Administracja publiczna w systemie organów ochrony prawnej
  • System służby cywilnej
  • Kształtowanie wizerunku urzędnika
  • Technologie informatyczne w działalności sądów i organów administracji publicznej
  • Prawo unijne
  • Komunikacja społeczna
  • Samorząd terytorialny w Europie i międzynarodowa współpraca samorządów
  • Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych.

 

Bezpieczeństwo i porządek publiczny.

W ramach tej specjalności studenci zapoznają się z systemem bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce oraz w Unii Europejskiej. Student jest przygotowany do pracy w strukturach zaangażowanych w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jest w stanie sprostać wyzwaniom jakie niesie zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wiedza z zakresu nauk humanistycznych i społecznych pozwala zrozumieć procesy związane z zachodzącymi zmianami społecznymi, a znajomość poszczególnych dziedzin prawa pozwoli na swobodne funkcjonowanie w sytuacjach mających wpływ na stan bezpieczeństwa osób i mienia.

Moduł przedmiotów specjalnościowych:

  • Bezpieczeństwo i porządek publiczny
  • Policja i Straże w systemie bezpieczeństwa
  • Instytucjonalne zwalczanie zagrożeń terrorystycznych
  • System obronny państwa
  • Ochrona granic UE
  • Strategia rozwoju regionalnego i lokalnego
  • Komunikacja społeczna
  • Współczesna zorganizowana przestępczość gospodarcza.

 

Administracja w wymiarze sprawiedliwości.

Absolwent tej specjalności będzie doskonale wypełniał obowiązki w sferze zagadnień administrowania w strukturze organizacyjnej wymiaru sprawiedliwości. W procesie kształcenia student nabywa wiedzę z zakresu zagadnień dotyczących systemu wymiaru sprawiedliwości oraz prokuratury. Poznaje zasady prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych, a także procedurę w zakresie czynności sądóww sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego i karnego w stosunkach międzynarodowych. Kształcenie na tej specjalności przeznaczone jest dla osób pracujących w administracji wymiaru sprawiedliwości, bądź pretendujących do pracy w tej sferze.

Moduł przedmiotów specjalnościowych:

  • System wymiaru sprawiedliwości i prokuratury
  • Krajowy Rejestr Sądowy
  • Regulamin urzędowania sądów powszechnych
  • Ustrój organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości
  • Obsługa referatu sędziego
  • Europejskie prawo sądowe
  • Czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych
  • Komunikacja społeczna.

 

Audyt wewnętrzny.

Specjalność skierowana jest przede wszystkim do osób zainteresowanych pracą w charakterze specjalistów działów audytu wewnętrznego, jakie na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) funkcjonują w organach administracji publicznej, organach podatkowych, ZUS, w jednostkach budżetowych, uczelniach publicznych, Samodzielnych Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej i innych jednostkach wymienionych w treści ww. ustawy. Jej absolwenci mogą ubiegać się o zatrudnienie jako pracownicy działów audytu i specjaliści ds. kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz zajmujący się kontrolą zarządczą. Podjęcie tej specjalizacji pozwala na kontynuowanie rozwoju w obszarze audytu wewnętrznego, umożliwiającego uzyskanie uprawnień audytora wewnętrznego.

Moduł przedmiotów specjalnościowych:

  • Podstawy prawne audytu i kontroli wewnętrznej w polskim systemie prawnym i w świetle standardów międzynarodowych (audyt wewnętrzny jako narzędzie zarządzania)
  • Podstawy rachunkowości finansowej i zarządczej
  • Kontrola wewnętrzna i jej organizacja w sektorze publicznym
  • Planowanie audytu i organizacja audytu wewnętrznego
  • Systemy zarządzania jakością
  • Zarządzanie ryzykiem i kontrola zarządcza
  • Prawo podatkowe i zarządzanie podatkami
  • Prawo zamówień publicznych
  • Oszustwa i nadużycia finansowe
  • Metodologia audytu wewnętrznego
  • Analiza finansowa.

 

Ubezpieczenia w gospodarce.

Specjalność ta przeznaczona jest dla osób zainteresowanych pracą w sektorze ubezpieczeń oraz chcących pełnić funkcje specjalisty w zakresie doboru pakietów oferowanych przez instytucje ubezpieczeniowe w organach administracji publicznej. Program specjalności obejmuje m.in. problematykę dotyczącą sytemu ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych. Zainteresowane nią mogą być osoby pragnące w przyszłości podjąć zatrudnienie (lub już zatrudnione) w firmach ubezpieczeniowych lub funduszach emerytalnych. Plan studiów umożliwia przygotowanie do wymaganych przez Komisję Nadzoru Finansowego egzaminów na agenta ubezpieczeniowego, a po zdobyciu odpowiedniego doświadczenia także uzyskania kwalifikacji do wykonywania zawodu brokera ubezpieczeniowego. Ukończenie specjalności Ubezpieczenia w gospodarce stanowić będzie doskonałą bazę dla zdobycia certyfikatów kolejnych stopni kwalifikacyjnych niezależnego doradcy finansowego.

Moduł przedmiotów specjalnościowych:

  • Historia ubezpieczeń gospodarczych w zarysie
  • Rynek usług ubezpieczeniowych w Polsce i na świecie
  • Prawo ubezpieczeniowe (źródła i rodzaje ubezpieczeń)
  • Ubezpieczenia gospodarcze
  • Zarządzanie ryzykiem (znaczenie reasekuracji koasekuracji w podziale ryzyka)
  • Prawo cywilne i gospodarcze w ubezpieczeniach gospodarczych
  • Pośrednictwo ubezpieczeniowe – podstawowe zagadnienia prawne
  • Marketing w ubezpieczeniach i reasekuracji
  • Metodologia wyboru i oceny Zakładu Ubezpieczeń w Polsce
  • Technika i technologia pracy brokera.

 

Zarządzanie kadrami w administracji

Specjalność ta zainteresuje osoby pragnące wzbogacić swoje umiejętności o kompetencje w zakresie doboru i zarządzania zasobami ludzkimi, które mogą być wykorzystane w działach kadr szeroko pojętej administracji. Absolwent specjalności Zarządzanie kadrami w administracji uzyska niezbędną wiedzę dotyczącą m.in. prawa pracy, doboru pracowników, organizowania szkoleń dla pracowników, oraz wiedzę pozwalającą dokonywać oceny pracy pracowników, jak i osiąganych przez nich celów.

Niniejsza specjalność zainteresuje osoby chcące wzbogacić swoje umiejętności o kompetencje w zakresie doboru i zarządzania zasobami ludzkimi, które mogą być wykorzystane w działach kadr szeroko pojętej administracji.

Absolwent specjalności Zarządzanie kadrami w administracji uzyska niezbędną wiedzę dotyczącą m.in. rynku pracy, doboru pracowników, zarządzania kompetencjami, diagnozowania i rozwiązywania konfliktów w zespole oraz wiedzę pozwalającą dokonywać oceny pracy pracowników, jak i osiąganych przez nich celów.

Moduł przedmiotów specjalnościowych:

  • Restrukturyzacja zatrudnienia
  • Rynek pracy jako warunek zarządzania zasobami ludzkimi
  • Wartościowanie pracy i system wynagrodzeń
  • Zarządzanie kompetencjami
  • Style kierowania kreatywnego
  • Diagnozowanie i rozwiązywanie konfliktów w zespole
  • Komunikacja społeczna
  • Planowanie zatrudnienia
  • Realizacja funkcji personalnej w przedsiębiorstwie.

 

E-Komunikacja w administracji ublicznej

Ukończenie tej specjalności daje możliwość wykorzy-stania nowoczesnych narzędzi internetowych w bieżącej pracy, jak i umiejętność administrowania zasobami jednostek administracji publicznych. Student zdobędzie również teoretyczną i praktyczną wiedzę o zasobach internetowych, wizerunku graficznym witryn internetowych, bezpieczeństwie internetowych baz danych, systemie informatycznym w administracji publicznej.Specjalność E-komunikacja w administracji publicznej przewiduje m.in. nabycie wiedzy w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów i umiejętności prowadzenia elektronicznych czynności admini-stracyjno-prawnych. Proponowana specjalność pozwoli absolwentowi stać się nowoczesnym urzędnikiem administracji publicznej.

Moduł przedmiotów specjalnościowych:

  • Podstawy prawne nowych technologii
  • Podstawy prawne administracji elektronicznej
  • Systemy informatyczne w administracji publicznej
  • Podstawy tworzenia stron internetowych
  • Zarządzanie dokumentami elektronicznymi w postępowaniu sądowym (elektroniczny obieg dokumentów)
  • Elektroniczny system zamówień publicznych
  • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w administracji elektronicznej
  • Podpis elektroniczny w praktyce
  • Zasady tworzenia, korzystania i dostęp do informacji BIP.